Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

REGULAMIN

OŚRODKA SZKOLENIA KIEROWCÓW WIDERA


 

§ 1 OŚRODEK

1. Ośrodek zapewnia fachowe i rzetelne szkolenie teoretyczne oraz praktyczne zgodne z:

a) ustawą Prawo ruchu drogowym /Dz.U. 1997, nr 98, poz.602/,

b) ustawą O kierujących pojazdami /Dz.U. 2011 nr 30, poz. 151/,

c) rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej W sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców /Dz.U. 2012 poz.1019/,

d) rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej W sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach /Dz.U. 2012, poz.995/ wraz z późniejszymi zmianami.

2. Ośrodek dysponuje kadrą instruktorów posiadających odpowiednie kwalifikacje do prowadzenia szkolenia, oraz posiada niezbędny sprzęt i infrastrukturę techniczna zgodną z warunkami określonymi w aktach prawnych wymienionych w §1 p.1.

3. W ramach szkolenia podstawowego Ośrodek gwarantuje kursantowi bezpłatne materiały szkoleniowe niezbędne do realizacji programu szkolenia oraz wymaganą rozporządzeniem, o którym mowa w §1 p.1c liczbę godzin szkolenia teoretycznego i praktycznego.

4. Ośrodek zobowiązuje się zorganizować i przeprowadzić szkolenie w jak najkrótszym czasie i bez zbędnych przerw zgodnie z przepisami rozporządzenia.

5. Regulamin i cennik są zawsze dostępne w biurze Ośrodka w widocznym miejscu. Kandydat na kursanta przed rozpoczęciem szkolenia jest zobowiązany zapoznać się z niniejszym regulaminem.

 

§ 2 ROZPOCZĘCIE SZKOLENIA

1. Osoba ubiegająca się o uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym, może zostać wpisana w rejestr i rozpocząć szkolenie:

a) po dostarczeniu do biura Profilu Kandydata na Kierowcę /PKK/, najpóźniej do dnia wyznaczonego przez Ośrodek, jako data rozpoczęcia kursu,

b) uiszczeniu opłaty za kurs prawa jazdy /wg §3 p.2/.

2. Kierownik OSK pobiera na podstawie numeru pesel kursanta informacje i dane zawarte w PKK udostępnionym w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 20 ust.1 p.2 ustawy oraz:

a) wpisuje imię i nazwisko kursanta oraz jego numer pesel do książki ewidencji osób szkolonych;

b) wydaje kursantowi kartę przeprowadzonych zajęć przed rozpoczęciem szkolenia w części: teoretycznej albo praktycznej, jeżeli zakres szkolenia obejmuje wyłącznie zajęcia praktyczne;

c) wpisuje do karty przeprowadzonych zajęć numer ewidencyjny instruktora prowadzącego przydzielonego danej osobie szkolonej.

3. Karta przeprowadzonych zajęć jest dokumentem ośrodka i należy ją przechowywać starannie, a po przerwaniu lub zakończeniu szkolenia teoretycznego i praktycznego podlega zwrotowi do Ośrodka.

4. Najpóźniej w pierwszym dniu szkolenia teoretycznego kursant podpisuje z Ośrodkiem umowę na świadczenie usług szkoleniowych. Kursant zawierając i podpisując umowę potwierdza, że zapoznał się z treścią regulaminu, zgadza się z wszystkimi jego postanowieniami i zobowiązuje się go przestrzegać. Regulamin oraz cennik szczegółowy stanowią integralną część umowy.

 

§ 3 OPŁATY

1. Opłata za kurs i jazdy uzupełniające są zgodne z cennikiem szczegółowym OSK, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. Kursanta obowiązuje kwota opłaty za szkolenie w dniu rozpoczęcia kursu i w trakcie jego trwania nie może zostać dla danej osoby zmieniona z uwzględnieniem okoliczności opisanych w §3 p.8.

2. Opłata za kurs może być dokonana w całości lub w ratach:

        a) zadatek w dniu zapisu w wysokości 100 zł jako pierwsza rata; następne raty w dowolnej wysokości:

        b) do 30% ustalonej pełnej kwoty do dnia ukończenia szkolenia teoretycznego;

        c) do 60% ustalonej pełnej kwoty do 15 godziny szkolenia teoretycznego;

        d) oraz 100% do 25 godziny szkolenia praktycznego.

Brak stosownej wpłaty powoduje przerwanie szkolenia, które zostanie wznowione niezwłocznie po uregulowaniu pozostałej należności.

3. Opłaty za jazdy uzupełniające mogą być dokonane po każdej godzinie szkolenia lub z góry za uzgodnioną z instruktorem prowadzącym ilość godzin.

4. Opłata może zostać dokonana w formie gotówkowej w biurze ośrodka lub przelewem.

5. Ośrodek każdą wpłatę dokumentuje wydaniem paragonu fiskalnego, który stanowi dowód wpłaty i jest podstawą do ewentualnych rozliczeń.

6. Jeżeli umowa zostaje wypowiedziana z woli kursanta, kursantowi przysługuje zwrot wniesionych opłat proporcjonalnie do ilości odbytych zajęć z uwzględnieniem: 

a) bezzwrotnego zadatku w wysokości 100 zł jako opłaty manipulacyjnej,

b) opłaty w wysokości 10zł za każdą zrealizowaną godzinę szkolenia teoretycznego,

c) opłaty w wysokości 1/30 ceny kursu po odjęciu opłaty manipulacyjnej za każdą godzinę szkolenia praktycznego.

Jeżeli umowa zostaje wypowiedziana z woli kursanta po czasie dłuższym niż 12 miesięcy od daty rozpoczęcia szkolenia, opłata manipulacyjna zostaje podniesiona do 25% wniesionych opłat, ale nie może być niższa niż 100 zł.

7. Jeśli umowa zostaje wypowiedziana z woli kursanta po odbyciu 30 godzin szkolenia teoretycznego, a przed rozpoczęciem szkolenia praktycznego OSK pobiera opłatę za szkolenie teoretyczne w wysokości 300zł. Dla osób kontynuujących szkolenie część teoretyczna jest darmowa /pod warunkiem zrealizowania minimum 15 godzin szkolenia praktycznego/.

8. W przypadku przerwania szkolenia z woli kursanta na czas dłuższy niż 12 miesięcy, od dnia jego rozpoczęcia, po jego wznowieniu opłata zostaje zmieniona i ustalona na obowiązującą w dniu wznowienia.

9. W przypadku rozwiązania umowy wszelkich rozliczeń powinien dokonać kursant osobiście, a w przypadku, kiedy rozliczenia dokonuje osoba trzecia, konieczne jest upoważnienie wystawione przez kursanta.

10. Podstawą do rozliczeń jest okazanie dowodów wpłat. Brak paragonów stanowi przyczynę odmowy wypłacenia zwrotu dokonanych wpłat.

 

§ 4 SZKOLENIE

1. Kursantowi przysługuje w ramach szkolenia podstawowego dla danej kategorii prawa jazdy określona rozporządzeniem minimalna ilość godzin. Jedna godzina szkolenia teoretycznego to 45 minut, a jedna godzina szkolenia praktycznego to 60 minut.

2. Szkolenie teoretyczne odbywa się we wskazane przez OSK dni tygodnia i w wyznaczonych godzinachw budynku biblioteki w Łaziskach Górnych, ul. Świerczewskiego 1.

Szkolenie teoretyczne może zostać odwołane lub zmieniony jego termin o czym Ośrodek zobowiązany jest powiadomić kursanta najpóźniej 2 godz. przed planowaną godziną rozpoczęcia zajęć. Powyższa zasada nie obowiązuje w przypadku zdarzeń losowych, których nie można zawczasu przewidzieć (np. brak zasilania w sali wykładowej).

Kursant jest zobowiązany do uczestnictwa w co najmniej 80% zajęć teoretycznych, a ewentualna nieobecność musi być uzupełniona w innym terminie. W trakcie trwania wykładów zabronione jest korzystanie z telefonów.

3. Szkolenie teoretyczne kursant może również odbyć w trybie e-learningu. W przypadku odbywania szkolenia teoretycznego przez e-learning kursanta nie dotyczą zasady rozliczeń wymienione w §3 p.6b i §3 p.7. Za możliwość szkolenia w tym systemie pobierana jest opłata zgodnie z cennikiem szczegółowym.

4. Po zakończeniu tego etapu szkolenia kursant zobowiązany jest zdać egzamin dopuszczający do jazd z części teoretycznej w biurze OSK w dowolnym terminie w godzinach pracy Ośrodka, oraz do wniesienia opłat za szkolenie zgodnie z §3 p.2b.

5. Po spełnieniu w/w warunków kursant rozpoczyna szkolenie praktyczne, które odbywa się z instruktorem wskazanym przez Kierownika Ośrodka. Instruktor ten nazywa się instruktorem prowadzącym.

Instruktor prowadzący decyduje o programie szkolenia praktycznego, co oznacza, że dobiera ćwiczenia na poszczególnych lekcjach stosownie do potrzeb kursanta, oraz ustala zakres tematyczny odpowiednio do stwierdzonego poziomu wiedzy, umiejętności i predyspozycji.

Do dyspozycji instruktora należy również ustalenie ilości godzin koniecznych do realizacji programu nauczania /zgodnie z § 8.1 Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców /Dz. U. 2012 poz. 1019 z dnia 14 września 2013r./, przy czym nie może być ona niższa niż 30 dla kat.B prawa jazdy.

6. Godzina rozpoczęcia szkolenia jest ustalana przez kursanta z instruktorem prowadzącym telefonicznie lub osobiście.

Miejscem rozpoczęcia jazd jest ul. Mickiewicza w Łaziskach Górnych chyba, że strony postanowią inaczej.

Kursant zobowiązany jest stawiać się punktualnie na wszystkie zajęcia z dowodem osobistym lub innym dokumentem tożsamości oraz ze szkłami korekcyjnymi, jeżeli są one wymagane orzeczeniem lekarskim.

Kursant powinien uczestniczyć w zajęciach w wygodnym, nie krępującym ruchów ubraniu oraz w odpowiednim obuwiu.

7. Odwołanie umówionego szkolenia praktycznego przez kursanta bez podania przyczyny powinno nastąpić do godziny 2000 dnia poprzedzającego ten, w którym zaplanowano szkolenie. Nie dopełnienie tego wymogu oraz w sytuacji, w której zajęcia nie odbyły się z winy kursanta z innego powodu, zobowiązuje kursanta do wniesienia opłaty proporcjonalnie do ilości zaplanowanych, a nie zrealizowanych godzin szkolenia praktycznego, zgodnie z cennikiem szczegółowym OSK.

Identyczne obciążenie stosuje się w przypadku, kiedy szkolenie musi zostać odwołane z powodu stwierdzenia stanu nietrzeźwości u kursanta lub wpływu środków o działaniu podobnym do działania alkoholu.

Szkolenie praktyczne zostanie wznowione po wniesieniu przez kursanta w/w opłaty.

Nie pobiera się opłaty, o której mowa wyżej, jeżeli nieobecność kursanta na zajęciach wynika z przyczyn losowych /co kursant zobowiązany jest udokumentować/.

Instruktor jest zobowiązany czekać na kursanta w umówionym miejscu przez 15 minut. Po upływie tego czasu uznaje się, że zajęcia nie odbyły się z winy kursanta. Jeżeli zajęcia odbędą się mimo spóźnienia kursanta, czas oczekiwania wliczony jest w czas szkolenia.

8. Odwołanie umówionego szkolenia praktycznego przez instruktora prowadzącego powinno nastąpić do godziny 2000 dnia poprzedzającego ten, w którym zaplanowano szkolenie. Nie dopełnienie tego obowiązku zobowiązuje instruktora prowadzącego do przeprowadzenia stosownej ilości godzin szkolenia praktycznego bez pobierania opłaty od kursanta. Nie dotrzymanie terminu powiadomienia o odwołaniu jazd może nastąpić tylko w przypadkach losowych (awaria samochodu, choroba instruktora).

Ponadto szkolenie praktyczne może zostać w danym dniu przez instruktora skrócone lub termin jego rozpoczęcia opóźniony w wyniku sytuacji na drodze, których nie można przewidzieć /awaria, kolizja, zator, kontrola drogowa itp./. W takich przypadkach różnica w czasie zostanie uzupełniona w innym terminie bez pobierania dodatkowych opłat.

 

§ 5 EGZAMIN WEWNĘTRZNY

1. Po zakończeniu szkolenia zostaje przeprowadzony egzamin wewnętrzny teoretyczny i praktyczny zgodnie z zasadami obowiązującymi na egzaminie państwowym. Pozytywny wynik egzaminu wewnętrznego stanowi podstawę do uznania kursanta za przygotowanego do egzaminu praktycznego w ośrodku egzaminacyjnym.

2. Pierwsze trzy próby egzaminu wewnętrznego są darmowe. Negatywny wynik trzeciego egzaminu wewnętrznego zobowiązuje kursanta przed przystąpieniem do kolejnego do wniesienia opłaty zgodnie z cennikiem szczegółowym OSK.

3.  Kursant może odbyć jednego dnia tylko dwie próby egzaminu wewnętrznego.

4. Kursant kończy szkolenie, kiedy posiada wiedzę i umiejętności określone w charakterystyce absolwenta kursu, po pozytywnym zdaniu wszystkich egzaminów wewnętrznych i po wniesieniu opłat określonych w umowie.

 

§ 6 OGÓLNE

1. Kursantowi przysługuje prawo do zmiany instruktora prowadzącego w trakcie trwania szkolenia. O zmianie instruktora decyduje wyłącznie Kierownik OSK.

2. Po zakończeniu szkolenia Kierownik OSK zobowiązany jest niezwłocznie do aktualizacji PKK w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 2 ustawy. Kursant otrzymuje zwrot PKK.

Jeżeli aktualizacja PKK jest niemożliwa z przyczyn technicznych (awaria internetu, brak zasilania, awaria sprzętu komputerowego), aktualizacja nastąpi po usunięciu przeszkód, o czym Ośrodek niezwłocznie poinformuje kursanta.

3. Kursant zamierzając przerwać szkolenie powinien wystąpić do Kierownika OSK z pisemnym wnioskiem o rozwiązanie umowy.

Wniosek powinien zawierać: bieżącą datę, imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr pesel i własnoręczny podpis kursanta. We wniosku powinna zostać określona przyczyna przerwania szkolenia.

Umowę uznaje się za rozwiązaną po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku przez Kierownika OSK oraz po dokonaniu rozliczenia wg zasad określonych w §3 p. 5,6,7,8,9,10. Kursant otrzymuje wtórnik „karty przeprowadzonych zajęć” i zwrot PKK.

4. Umowę uznaje się za rozwiązaną w chwili zakończenia szkolenia oraz w przypadku wypowiedzenia w formie pisemnej przez jedną ze stron.

5. Kursant może zdawać egzamin państwowy w obecności instruktora prowadzącego po uprzednim uzgodnieniu tego faktu z instruktorem prowadzącym i wniesieniu opłaty zgodnej z cennikiem szczegółowym OSK.

6. Wszelkie skargi i wnioski przyjmuje i rozpatruje Kierownik OSK. Do Kierownika OSK należą również decyzje o wszelkich zmianach w działaniu Ośrodka.

7. Ośrodek nie odpowiada za przedmioty, które są własnością kursanta, a które będą pozostawione w pojazdach, sali wykładowej, biurze i placu manewrowym.

 

Polityka cookies

Ten serwis korzysta z plików cookies do przechowywania informacji na twoim komputerze.

Czy akceptujesz?